หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

สัปดาห์ที่ 18

คาบ 68

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Illustrator CS4, Adobe photoshop CS4  ในหัวข้อการผลิตงานเวกเตอร์ในรูปแบบการนำภาพถ่ายเข้ามาใช้ร่วมสร้าง นำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ และเทคนิคต่างๆมาประยุกต์สร้างชิ้นงาน ทำการ์ดอำลา และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90

 

เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

สัปดาห์ที่ 16-17

คาบ 57-64

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Illustrator CS4 ในหัวข้อการผลิตงานเวกเตอร์ในรูปแบบการนำภาพถ่ายเข้ามาใช้ร่วมสร้าง ประยุกต์สร้างชิ้นงาน ดราฟภาพตนเอง และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90


ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในสัปดาห์ต่อไป

 

เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สัปดาห์ที่ 15

คาบ 53-56

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS4 ในหัวข้อการใช้งานเครื่องมือ และการใช้งานคำสั่ง การสร้างปุ่มกด ประยุกต์สร้างชิ้นงาน และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90


ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในคาบที่ 3-4 ท้ายสัปดาห์

 

เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน
http://dmln02.exteen.com/images/swf/pattamonwan 07.swf
http://dmln02.exteen.com/images/swf/020818juralak neiamha.swf
http://dmln02.exteen.com/images/swf/WANNAKARN10.swf

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สัปดาห์ที่ 12

คาบ 49-52

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS4 ในหัวข้อการใช้งานเครื่องมือ และการใช้งานคำสั่ง Symbol ประยุกต์สร้างชิ้นงาน และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90


ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในคาบที่ 3-4 ท้ายสัปดาห์

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน
http://dmln02.exteen.com/images/Symbolpattamonwan sinsai .swf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สัปดาห์ที่ 13

คาบ 45-48

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS4 ในหัวข้อการใช้งานเครื่องมือ และการใช้งานคำสั่ง keyframe เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้เครื่องมือทำวัตถุเคลื่อนไหวประเภทน้ำและไฟ และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90

 

ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในคาบที่ 3-4 ท้ายสัปดาห์

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน

http://dmln02.exteen.com/images/swf/Apichai.swf

http://dmln02.exteen.com/images/swf/Thanapong.swf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สัปดาห์ที่ 12

คาบ 41-44

วันที่ 4 สิงหาคม 2553

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS4 ในหัวข้อการใช้งานเครื่องมือ และการใช้งานคำสั่ง Motion Tween และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90

 

 

ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในคาบที่ 3-4 ท้ายสัปดาห์

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน

 

ตัวอย่างชิ้นงาน
 
นายอรรถวิท ขวัญยืน ปวช.1/9 
 
นางสาวกัญฐณา  ม่วงมี ปวช.1/9
 
นายธนาพงศ์  ทิพย์ทวีโภคา  ปวช.1/9

เนื่องจากเป็นสัปดาห์แห่งการสอบกลางภาค

ผู้สอนจึงจัดหาข้อมูลและเทคนิคที่น่าสนใจในการแต่งภาพมาให้นักเรียนได้ศึกษา

สามารถคลิกเพื่ออ่านบทความได้เลยค่ะ

  v

v

v

หัวข้อ การสร้างสรรค์สีบนภาพขาวดำ 

การแก้ไขภาพเอียง

หัวข้อ การสร้างภาพขาวดำด้วย channel mixer

B&W with channel mixer

posted on 02 Aug 2010 10:09 by dmln02
 

แก้ภาพเอียง

posted on 02 Aug 2010 10:07 by dmln02
 

ภาพสีบนขาวดำ

posted on 02 Aug 2010 10:06 by dmln02