หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2

คาบ 5-8

วันที่ 28 พฤษภาคม 2553

บันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน

1. นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของระบบสี RGB

2. นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของระบบสี CMYK

3. ให้นักเรียนมีกิจกรรมที่สนุกสนานเพือทบทวนเนื้อหาโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วช่วยกันผสมสีตามหลักการโดยใช้สีโปสเตอร์วาดภาพระบบสีทั้งสองระบบลงบนกระดาษปอนด์

4. นักเรียนทุกคนมีความกระตือลือร้นในการเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

5. ประเมินผลโดยการสังเกตุพฤติกรรมในห้องเรียนและการถามตอบเป็นรายบุคคล

ปัญหาที่พบ

1. ห้องปฏิบัติการยังไม่พร้อมใช้จึงต้องจัดการเรียนการสอนโดยไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2.นักเรียนมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การเรียนการสอนภายในห้องเล็กๆเป็นไปด้วยความลำบาก


 แนวทางแก้ไข

1. จัดการเรียนการสอนในห้องพักครูเป็นการชั่วคราวและหาตัวอย่างที่เป็นสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ เช่นโปสเตอร์มาให้นักเรียนดูเพื่ออธิบายและศึกษาแทนการใช้คอมพิวเตอร์

2. หากิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำโดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ทำให้ควบคุมกิจกรรมได้ง่ายขึ้น


Comment

Comment:

Tweet