หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

คาบ 21-24

วันที่ 25 มิถุนายน 2553

บันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน

สามารถสอนการใช้งาน Illustrator ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีชิ้นงานส่งเกินร้อยละ 85 โดยใช้วิธีการบรรยายจากผู้สอนและเปิดคู่มือควบคู่ในเวลาปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานเร็วขึ้นและเกิดปัญหาน้อยลง 

 

ปัญหาที่พบ

นักเรียนบางคนขาดทักษะในการวาดภาพ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกับผลงานของเพื่อนคนอื่น และหมดกำลังใจในการทำงาน

 

 แนวทางแก้ไข

ชี้แนะวีธีการสร้างสรรค์งานรูปแบบอื่น เช่นการใช้ลวดลายกราฟิก การใช้สีสรรที่สวยงาม ทำให้เกิดแนวทางในการผลิตผลงานนอกเหนือจากการใช้เครื่องมือวาดภาพ 

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน

 

ตัวอย่างชิ้นงาน 5 คะแนน 

 


Comment

Comment:

Tweet