หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

สัปดาห์ที่ 8

คาบ 29-32

วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

บันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน

สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถออกแบบฟ้อนท์ของตนเองได้ และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90

 

ปัญหาที่พบ

นักเรียนบางส่วนเรียนในเรื่องการออกแบบฟ้อนท์ไปแล้ว

 

แนวทางแก้ไข

อธิบายหลักการพื้นฐานเพื่อนทบทวนและเสริมในเทคนิคขั้นสูงขึ้น และเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรรู้ เช่นเรื่องประเภทของไฟล์ เช่น .jpg .png .gif เป็นต้น

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน

 

ตัวอย่างชิ้นงาน 5 คะแนน 

 

Comment

Comment:

Tweet

ผลงานตัวอย่างควรระบุชื่อของเจ้าของผลงาน ดีมากที่จะนำผลงานของผ้เรียนเผยแพร่และให้ทำแฟ้มสะสมผลงานโดยครูมีการตรวจและให้คำแนะนำต่อเนื่อง

#1 By อ.จริญญา (203.149.10.246) on 2010-07-30 15:04