หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

สัปดาห์ที่ 10

คาบ 37-40

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553

บันทึกหลังสอน

บันทึกหลังสอน

       ทดสอบภาคปฎิบัติ การใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบสื่อประเภทสิ่งพิมพ์

ให้นักเรียนออกแบบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ดิจิตอลมีเดีย

       ขนาด A4โดยกำหนดให้ใช้รูปภาพที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

       ไม่อนุญาติให้นักเรียนใช้อินเตอร์เนต และเปิดเอกสารใดๆ

       นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ภายในเวลาที่กำหนดและมีชิ้นงานส่ง

       มากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

 

ปัญหาที่พบ

เวลาในการสร้างชิ้นงานมีจำกัด สาเหตุจากเวลาในการเข้าแถวเคารพธงชาติและการพบครูที่ปรึกษาตอนเช้า

มีการ copy และดัดแปลงชิ้นงานมาส่ง 

 

แนวทางแก้ไข

ให้นักเรียนสามารถส่งงานในคาบที่ 3 ได้ โดยขออนุญาติอาจารย์ในคาบต่อไป

หักคะแนนและให้นักเรียนทำมาส่งใหม่ภายในคาบ

 

เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 2 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 2 คะแนน

ความถูกต้องของเนื้อหา 2 คะแนน 

ความตรงต่อเวลา 2 คะแนน

 

ตัวอย่างชิ้นงาน

    

Comment

Comment:

Tweet