หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สัปดาห์ที่ 12

คาบ 41-44

วันที่ 4 สิงหาคม 2553

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS4 ในหัวข้อการใช้งานเครื่องมือ และการใช้งานคำสั่ง Motion Tween และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90

 

 

ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในคาบที่ 3-4 ท้ายสัปดาห์

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน

 

ตัวอย่างชิ้นงาน
 
นายอรรถวิท ขวัญยืน ปวช.1/9 
 
นางสาวกัญฐณา  ม่วงมี ปวช.1/9
 
นายธนาพงศ์  ทิพย์ทวีโภคา  ปวช.1/9

Comment

Comment:

Tweet