หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สัปดาห์ที่ 13

คาบ 45-48

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS4 ในหัวข้อการใช้งานเครื่องมือ และการใช้งานคำสั่ง keyframe เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้เครื่องมือทำวัตถุเคลื่อนไหวประเภทน้ำและไฟ และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90

 

ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในคาบที่ 3-4 ท้ายสัปดาห์

 

 เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน

http://dmln02.exteen.com/images/swf/Apichai.swf

http://dmln02.exteen.com/images/swf/Thanapong.swf

Comment

Comment:

Tweet