หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สัปดาห์ที่ 15

คาบ 53-56

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Flash CS4 ในหัวข้อการใช้งานเครื่องมือ และการใช้งานคำสั่ง การสร้างปุ่มกด ประยุกต์สร้างชิ้นงาน และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90


ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในคาบที่ 3-4 ท้ายสัปดาห์

 

เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน
http://dmln02.exteen.com/images/swf/pattamonwan 07.swf
http://dmln02.exteen.com/images/swf/020818juralak neiamha.swf
http://dmln02.exteen.com/images/swf/WANNAKARN10.swf

Comment

Comment:

Tweet