หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

สัปดาห์ที่ 16-17

คาบ 57-64

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Illustrator CS4 ในหัวข้อการผลิตงานเวกเตอร์ในรูปแบบการนำภาพถ่ายเข้ามาใช้ร่วมสร้าง ประยุกต์สร้างชิ้นงาน ดราฟภาพตนเอง และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90


ปัญหาที่พบ

เวลาในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

แนวทางแก้ไข

ให้พัฒนาผลงานในสัปดาห์ต่อไป

 

เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน

Comment

Comment:

Tweet