หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

สัปดาห์ที่ 18

คาบ 68

บันทึกหลังสอน 

        สามารถสอนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้หลักการทำงานเบื้องต้นของโปรแกรม Adobe Illustrator CS4, Adobe photoshop CS4  ในหัวข้อการผลิตงานเวกเตอร์ในรูปแบบการนำภาพถ่ายเข้ามาใช้ร่วมสร้าง นำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ และเทคนิคต่างๆมาประยุกต์สร้างชิ้นงาน ทำการ์ดอำลา และมีชิ้นงานส่งในท้ายคาบ คิดเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 90

 

เกณฑ์การประเมิน

ความสวยงาม 2 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน

เทคนิคที่ใช้ 1 คะแนน

ความตรงต่อเวลา 1 คะแนน


ตัวอย่างชิ้นงาน

Comment

Comment:

Tweet